Bratislavsky sachovy zvaz

Mimoriadna konferencia BŠZ 2016

Vážení predsedovia a členovia šachových klubov,

dňa 28. apríla 2016, vo štvrtok, sa bude konať zasadanie mimoriadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu.

V prílohe č.1 Vám posielame pozvánku na konferenciu, v ktorej je uvedený dátum, čas, miesto konania a navrhovaný program. Dátum konania konferencie BŠZ bol navrhnutý a zvolený tak, aby bol dostatočný čas na prípravu delegátov BŠZ na mimoriadnu konferenciu Slovenského šachového zväzu, ktorá sa bude konať dňa 21. mája 2016 vo Zvolene. Právo zúčastniť sa konferencie BŠZ majú delegáti jednotlivých klubov. Každý klub má podľa stanov BŠZ nárok minimálne na jedného svojho zástupcu. Rada BŠZ na svojom zasadaní za prítomnosti podpredsedu BŠZ a predsedu Kontrolnej a revíznej komisie dňa 15.03.2016 schválila počet delegátov z jednotlivých šachových klubov, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 (podľa matriky k 1.4.2016, 1 delegát pri počte členov do 25, 2 delegáti pri počte členov 26-50, 3 delegáti pri počte členov nad 50). Títo delegáti majú právo hlasovacie (delegáti s hlasom rozhodujúcim). Právo zúčastniť sa na konferencii majú (s hlasom poradným) členovia Rady BŠZ, VV BŠZ a Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ. Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2016 a voľba 4 delegátov za BŠZ na konferenciu SŠZ. Hlavným bodom programu mimoriadnej konferencie SŠZ je schválenie základného dokumentu nášho hnutia - Stanov SŠZ, aby sa dostali do súladu so Zákonom o športe 440/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť začiatkom roku 2016. Z tohto dôvodu vyzývam všetky kluby, aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou. Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov aby do 24. apríla 2016 nahlásili delegátov na konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených v prílohe č. 2 na e-mailovú adresu wlk1977@yahoo.com.

Vítané sú aj návrhy kandidátov za delegátov BŠZ a prípadne aj do volených funkcií SŠZ. Pokiaľ máte pripomienky, resp. konkrétne návrhy na zlepšenie práce BŠZ, prosíme aj o ich zaslanie v predstihu, taktiež návrhy, ktoré by mali zvolení delegáti na Konferenciu SŠZ tam predniesť.

Bratislava, 13. apríl 2016

Peter Falťan predseda Rady BŠZ                                                                                                                 Stanislav Vlček podpredseda BŠZ

Prílohy: 1. Pozvánka na konferenciu 2. Počty delegátov za jednotlivé kluby

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...