Bratislavsky sachovy zvaz

Konkurzy

Vyhodnotenie konkurzov na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid a bleskovom šachu na rok 2017

VV BŠZ na svojom zasadnutí dňa 19.12.2016 vyhodnotil konkurzy na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid a bleskovom šachu.

1) Do konkurzu o usporiadanie MBA v praktickom šachu jednotlivcov sa prihlásil Šachový klub Dúbravan s turnajom O pohár SNP - FIDE OPEN Dúbravan.
Dňa 9.12.2016 bola doručená prihláška z klubu ŠK Slovan Bratislava. Nakoľko termín na zaslanie propozícií bol stanovený do 6.12.2016 vrátane, VV BŠZ na neskoro doručenú prihlášku neprihliadal. Rozhodnutie VV BŠZ vyplynulo z aplikácie zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania (v prípade, že by VV BŠZ akceptoval prihlášku, podanú po určenom termíne, mohli by toto rozhodnutie napadnúť ostatní uchádzači s odôvodnením, že mali na prípravu ponuky menej času a tým boli v nevýhode).
VV BŠZ skonštatoval, že v termíne dostal jednu prihlášku, ktorá vo všetkých bodoch splnila konkurzné požiadavky, a preto prideľuje štatút MBA v praktickom šachu turnaju O POHÁR SNP - FIDE OPEN DÚBRAVAN

Čítať ďalej...

Konkurzy na usporiadanie podujatí v roku 2016

Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2016
Termín konania: 30.4.-30.9.2016 (obdobie mimo súťaží družstiev).
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém na 9 kôl so zápočtom na FIDE ELO.
Hracie tempo: Min. 1,5 hod. s 30 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja: Min. 70 hráčov.
Cenový fond: Min. 600€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 290€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja
(1. 100€, 2. 60€, 3. 40€, žena, junior a senior po 30€),
príspevok 160€ na rozhodcu.


Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2016
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém min. na 9 kôl.
Hracie tempo: Min. 15 min. na partiu alebo ekvivalent s bonifikáciou.
Kapacita turnaja: Min. 70 hráčov.
Cenový fond: Min. 250€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Výhodou zápočet na FIDE rapid ELO, turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 130€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja
(1. 50€, 2. 30€, 3. 20€, žena, junior a senior po 10€).


Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2016
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém min. na 13 kôl.
Hracie tempo: 5 min. alebo 3 min. s 2 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja: Min. 50 hráčov.
Cenový fond: Min. 200€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Výhodou zápočet na FIDE blitz ELO, turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 110€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja
(1. 40€, 2. 25€, 3. 15€, žena, junior a senior po 10€).

Prihlášky do konkurzov
Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 1.12.2015:
Martin Sklár (predseda BŠZ): sklar_m@centrum.sk
Ladislav Šipeky (Predseda ŠTK BŠZ): ladislav@sipeky.sk

v Bratislave 1.9.2015 Ladislav Šipeky, predseda ŠTK

Konkurzy na Majstrovstvá Bratislavského kraja jednotlivcov 2015

Bratislavský šachový zväz

Junácka 6, Bratislava

 

Bratislavský šachový zväz vyhlasuje konkurzy na usporiadanie podujatí:

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2015

Termín konania:                  30.3.-30.9.2015 (obdobie mimo súťaží družstiev).

Miesto konania:                   Bratislavský kraj.

Hrací systém:                      Švajčiarsky systém na 9 kôl so zápočtom na FIDE ELO.

Hracie tempo:                      Min. 1,5 hod. s 30 sec. bonifikáciou na partiu.

Kapacita turnaja:                 Min. 70 hráčov.

Cenový fond:                       Min. 600€ (bez dotácie BŠZ).

Iné:                                      Turnajový bufet výhodou.

Spoluúčasť BŠZ:               Cenový fond 290€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja (1. 100€, 2. 60€, 3. 40€, žena, junior a senior po 30€),    príspevok 160€ na rozhodcu.

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2015

Termín konania:                  30.3.-30.9.2015 (obdobie mimo súťaží družstiev).

Miesto konania:                   Bratislavský kraj.

Hrací systém:                      Švajčiarsky systém min. na 9 kôl.

Hracie tempo:                      Min 15 min. na partiu.

Kapacita turnaja:                 Min. 70 hráčov.

Cenový fond:                       Min. 250€ (bez dotácie BŠZ).

Iné:                                      Výhodou zápočet na FIDE rapid ELO.  

Spoluúčasť BŠZ:                Cenový fond 130€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja (1. 50€, 2. 30€, 3. 20€, žena, junior a senior po 10€).

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2015

Termín konania:                  30.3.-30.9.2015 (obdobie mimo súťaží družstiev).

Miesto konania:                   Bratislavský kraj.

Hrací systém:                      Švajčiarsky systém min. na 13 kôl.

Hracie tempo:                      5 min. alebo 3 min. s 2 sec. bonifikáciou na partiu.

Kapacita turnaja:                 Min. 50 hráčov.

Cenový fond:                       Min. 200€ (bez dotácie BŠZ).

Iné:                                      Výhodou zápočet na FIDE blitz ELO.    

Spoluúčasť BŠZ:                 Cenový fond 110€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja (1. 40€, 2. 25€, 3. 15€, žena, junior a senior po 10€).

 

Prihlášky do konkurzov

Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 15.3.2015:

Peter Falťan (predseda BŠZ) – peter.faltan@gmail.com

Igor Poláčik (Predseda ŠTK BŠZ) – ipolacik@gmail.com

 

 

v Bratislave 12.2.2015

Igor Poláčik, predseda ŠTK BŠZ

Vyhodnotenie konkurzov na usporiadanie Majstrovstvtiev Bratislavského kraja jednotlivcov 2015

Bratislavský šachový zväz

Junácka 6, Bratislava

 

 

 

Vyhodnotenie konkurzov na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid, a bleskovom šachu za rok 2015.

 

VV BŠZ e-mailovou diskusiou vyhodnotil konkurzy na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid, bleskovom šachu:

 

1.    VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2015 šachovému klubu ŠK Doprastav Bratislava, ktoré sa uskutočnia v rámci turnaja Open Doprastav, v termíne 19.6.-26.6. 2015. Turnaj bude zároveň sprievodným turnajom Majstrovstiev sveta IPCA (telesne postihnutých šachistov) a uskutoční sa v hoteli Sorea Regia v Bratislave.

 

Zdôvodnenie:

Do konkurzu sa prihlásili ŠK Slovan Bratislava s turnajom Open Slovan a ŠK Doprastav Bratislava v spolupráci so Šachovým klubom Ružomberok s turnajom Open Doprastav. Oboje propozície splnili všetky konkurzné podmienky. V hlasovaní VV zvíťazil Open Doprastav, hlavnou výhodou bolo spojenie turnaja s MS IPCA a s tým predpokladaná medzinárodná účasť a lukratívne hracie priestory.

 

2.    VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2015 šachovému klubu ŠK Slovan Bratislava, ktoré sa uskutočnia v rámci turnaja Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca, v termíne 16.5.2015, v hoteli Jurki dom v Bratislave.

 

Zdôvodnenie:

Do konkurzu sa prihlásil len ŠK Slovan Bratislava s turnajom Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca, ktorého propozície splnili konkurzné podmienky.

 

3.    VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2015 Bratislavskej šachovej akadémii. Turnaj sa uskutoční 20.6.2015 v hoteli Sorea Regia v Bratislave.

 

Zdôvodnenie:

Do konkurzu sa prihlásila len Bratislavská šachová akadémie a propozície turnaja splnili konkurzné podmienky.

 

 

VV BŠZ si váži všetkých usporiadateľov turnajov, ďakuje všetkým účastníkom konkurzu a želá úspešnú organizáciu turnajov, či už budú aj Majstrovstvami Bratislavského kraja, alebo nie.

 

 

v Bratislave, 10.4.2015

Igor Poláčik, predseda ŠTK BŠZ


Vyhodnotenie konkurzov na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid, bleskovom a praktickom šachu seniorov za rok 2014

VV BŠZ e-mailovou diskusiou prebiehajúcou 24.-25.3. 2014 vyhodnotil konkurzy na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid, bleskovom šachu:


1. VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2014 šachovému klubu ŠK Slovan Bratislava, ktoré sa uskutočnia v rámci turnaja OPEN Slovan, v termíne 26.4.-3.5. 2014.

Zdôvodnenie:
Do konkurzu sa prihlásil len ŠK Slovan Bratislava s turnajom OPEN Slovan, ktorého propozície splnili všetky konkurzné podmienky.

2. VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2014 šachovému klubu KŠ Pezinok, ktoré sa uskutočnia v rámci turnaja Memoriál Richarda Rétiho, v termíne 10.5.2014.

Čítať ďalej...

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...