Bratislavsky sachovy zvaz

Rozhodnutie ŠTK a VV BŠZ o dohrávaní líg BŠZ 2019/20

Vážení organizační pracovníci a zástupcovia klubov BŠZ, riaditelia súťaží BŠZ,

Ďakujeme Vám za reakcie na dotazník k dohrávke líg BŠZ. ŠTK a VV BŠZ aj na základe Vašich odpovedí rozhodli, že sa bude dohrávať len 3. liga A1 - http://chess-results.com/tnr472548.aspx?lan=4, a to 10-tym a 11-tym stretnutím formou dvojkola v dňoch 27.-28.6.2020. Ostatné ligy sa dohrávať nebudú a pre určenie postupujúcich a zostupujúcich družstiev platí aktuálne poradie súťaží.

V prílohe je dokument o rozhodnutí ŠTK SŠZ o súťažiach, kde sú uvedené aj ďalšie organizačné pokyny.

 

Dohrávka 3. ligy A1 bola naplánovaná nasledovne:

   10. kolo  sobota  27.06.2020  09:30

   11. kolo  nedeľa  28.06.2020  09:30

 

Vzhľadom na situáciu, ktorá je momentálne kvôli koronavírusu a ktorá mnohým robí problém zo zdravotného hľadiska, rozhodla ŠTK BŠZ o výnimkách z platného SPD pre 10. a 11. kolo 3. ligy A1:

- dve kontumácie družstva v posledných dvoch kolách nebudú znamenať vylúčenie zo súťaže,

-  nebude udelená žiadna pokuta za nenastúpenie hráča základnej zostavy počas celej súťaže,

- nebude udelená žiadna pokuta za neobsadenú šachovnicu v dohrávaných stretnutiach,

- nebude udelená žiadna pokuta za kontumačnú prehru družstva, pokiaľ bude nenastúpenie družstva nahlásené riaditeľovi súťaže a súperom minimálne 3 dni pred dňom stretnutia.

Ďalšie športovo-technické opatrenia ŠTK BŠZ:

Do zostavy družstva v stretnutí nesmie byť uvedený hráč, u ktorého sú zjavné príznaky respiračného onemocnenia – zvýšená teplota, neutíchajúci kašeľ. Takýto účastník sa nesmie ani zdržiavať v hracom priestore.

- Pokiaľ má družstvo neúplnú zostavu z dôvodu, že hráč nebol pre príznaky ochorenia uvedený do zostavy, alebo sa nedostavil na stretnutie z obáv o svoje zdravie či zdravie ostatných účastníkov, obsadzujú sa prednostne prvé šachovnice a posledné sa kontumujú. Pokuta podľa článku 5.3. SPD sa neudeľuje.

V prípade, že obvyklá hracia miestnosť družstva sa pre odohranie stretnutia nedá využiť (nedostupná, v kolízii s inou akciou,...), organizátor je povinný zabezpečiť a pripraviť náhradnú hraciu miestnosť, vyrozumieť súpera a rozhodcu alebo po vzájomnej dohode odohrať stretnutie u súpera.

- Rozširujú sa povinnosti organizátora podujatia (SPD čl.8) o zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zvlášť

- zabezpečiť dezinfekciu priestorov, dotykových plôch a šachových pomôcok pred a po ukončení stretnutia,

- zabezpečiť možnosť umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom a použitia jednorazových utierok,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, zákaz podávania rúk, zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

 

Doplňujúce opatrenia:

- Účastníci sú povinní prichádzať na stretnutie s rúškami a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Počas športového výkonu len hrajúci hráči a rozhodca nemusia mať rúško a nemusia dodržiavať vzdialenosť 2 metrov medzi sebou.

Organizátorovi je odporúčané podľa možností hracej miestnosti zabezpečiť čo najvoľnejšie rozmiestnenie šachovníc a rozsadenie hráčov. 

Diváci (vrátane hráčov, čo dokončili hru) musia použiť rúško a odporúča sa dodržiavať od ostatných účastníkov vzdialenosť min. 2 metrov.

Je zakázaná akákoľvek iná komunikácia medzi hráčmi, hráčom a kapitánom, účastníkmi s rozhodcom, ako je stanovená v SPD 6.4 a v Pravidlách FIDE bod 6-9 a 11-12.

Poskytnúť občerstvenie je dovolené, len pokiaľ to umožňuje prevádzka, kde prebieha podujatie a len prostredníctvom obsluhujúceho personálu. Odporúča sa využiť individuálne prinesené nápoje a občerstvenie len pre svoju potrebu.

Účastníci stretnutia si nepodávajú ruky.

- Odohraté partie pôjdu na zápočet ratingu na FIDE.

 

Záverečné ustanovenie:

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev sezóny 2019/2020, ktoré boli prerušené pred ich riadnym ukončením podľa plánovaného rozpisu z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie zo dňa 11.3.2020.

 

Veríme, že jednotlivé družstvá  sa k dohraniu súťaže postavia športovo. Sme presvedčení, že je to v rámci možností najkorektnejší spôsob ukončenia najvyššej krajskej ligy, ktorá má väzbu na súťaže družstiev SŠZ.

 

V Bratislave 10.6.2020                                                                        Stanislav Vlček, 

                                                                                                       podpredseda VV BŠZ

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...