Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Uznesenie o pozbavení čestného členstva A. Karpova

Uznesením  Rady  Bratislavského  šachového  zväzu  zo  dňa  10.12.2017  bol  12. majstrovi  sveta  v šachu,  GM  Anatolijovi  J.  Karpovovi,  za  dlhoročné  mimoriadne úspechy,  tvorivý  prístup  a  popularizáciu  šachu  vo  svete  a  prínos  k  rozvoju Bratislavského  šachového  zväzu  trojnásobnou  účasťou  na  šachových  podujatiach v Bratislave, udelený titul čestného člena BŠZ.
 
V nadväznosti  na zaradenie A. Karpova na sankčný  zoznam EÚ  vo väzbe  na  jeho hlasovanie za rezolúciu, ktorou bola uznaná samozvaná  Donecká  ľudová  republika a Luhanská  ľudová  republika,  Výkonný  výbor  Bratislavského  šachového  zväzu odporučil  Rade  Bratislavského  šachového  zväzu  prijať  uznesenie  o pozbavení čestného členstva A. Karpova. Rada Bratislavského šachového zväzu na svojom on-line zasadnutí dňa 28.2.2022 toto uznesenie jednomyseľne schválila.
 
Z pozície  predsedu  Bratislavského  šachového  zväzu  chcem  vyjadriť  podporu Ukrajine  a jej  ľudu.  Zároveň  vyjadrujem  podporu  aj  krokom  smerujúcim k premenovaniu ZŠ Anatolija Karpova na Černyševského ulici v Petržalke. Aj keď A. Karpova  si  ako  šachistu  vážime,  od  jeho  politických  aktivít  sa  dištancujeme. Považovali by sme za neprípustné, aby osoba zaradená na sankčnom zozname EÚ naďalej  požívala  honor  čestného  člena  krajského  šachového  zväzu  a bola  po  nej pomenovaná vzdelávacia inštitúcia.  
 
V Bratislave 28.2.2022
       

Ing. Martin Sklár
Predseda Bratislavského šachového zväzu

Obnovenie líg BŠZ

    Vážení členovia družstiev líg BŠZ,
v prílohe je Rozhodnutie ŠTK BŠZ k obnoveniu líg BŠZ a kalendár termínov, ktorý vypracoval člen VV BŠZ Stanislav Vlček, kde sa snažil čo najviac vyhovieť požiadavkám družstiev na žrebovaní aj termínom líg v správe SŠZ aj aktuálnej situácii.
    Najbližšie zápasy:
5. liga A11 (Bratislava mesto), hralo sa 8. kolo 28.1.2022, ak s tým súhlasili obe družstvá, inak až v náhradnom termíne 4.2.2022.
4. liga, hrá sa 8. kolo 5. 2.2022.
3. liga, hrá sa 6. kolo 6.2.2022.
Termíny 5 ligy A12 budú určené až neskôr.
    Hoci je v Usmernení ŠTK BŠZ všetko potrebné, prikladám výklady na otázky, ktoré sa vyskytli:
    Deti do 12 rokov + 2 mesiace sa považujú za zaočkované (aj keď nie sú) aj bez testu, takže môžu byť v "režime OP" aj bez očkovania a testovania preto sú tam uvedené, vyhovujú "režimu OP" už len z dôvodu ich veku.
    Staršie deti/mládež do 18 rokov + 2 mesiace sú v režime OTP, musia mať test (alebo doklad o očkovaní alebo prekonaní), aký test je potrebný, je v usmernení ŠTK SŠZ.
    Dospelí nad 18 rokov a dva mesiace musia byť v režime OP, teda očkovaní (stačia dve "dávky") alebo po "prekonaní" Covid-19.
    Aj šach je šport, teda za šachovnicou počas partie ide o "osoby pri výkone športu", ktoré nemusia mať rúško alebo respirátor. Mimo šachovnice už výklad nemusí byť taký jednoduchý, ako odchod na WC, keď sa partia skončí... Samozrejme môže mať šachista z ohľaduplnosti respirátor aj počas partie za šachovnicou.
     Musíme tiež rátať s tým, že vyhlášky ÚVZ SR, či iné štátne opatrenia sa môžu zmeniť.
 
S pozdravom, Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ

Zrušenie krajských líg sezóny 2020/2021

    Vážení organizační pracovníci klubov a všetci členovia Bratislavského šachového zväzu,

BŠZ rozhodol o zrušení krajských líg sezóny 2020/2021. V budúcej sezóne 2021/2022 3. ligy A1 a 4. ligy A11 majú právo hrať družstvá prihlásené do zrušenej sezóny 2020/2021.

    O zrušení súťaží rozhodol aj Slovenský šachový zväz: Riešenie otázky ligovej sezóny 2020/2021 (web SŠZ).

    BŠZ bude postupovať rovnako ako SŠZ. Vklady za družstvá za sezónu 2020/2021 sú automaticky platné za sezónu 2021/2022. Licencie, aj na bratislavské ligy, spravuje SŠZ, teda treba postupovať podľa článku na webe SŠZ. Ak bol platiteľom za licenciu nie klub, ale hráč, mal by sa najprv skúsiť dohodnúť s klubom, napríklad na licencii na budúcu sezónu a pod.

    BŠZ sa, rovnako ako SŠZ, pokúsil odohrať v tejto sezóne do leta aspoň časť zápasov líg a zvyšné začať dohrávať v jeseni. Vývoj pandemickej situácie však takémuto riešeniu nepraje a po zrušení súťaží SŠZ nemá zmysel, aby BŠZ čakal, či a kedy budú povolené športové stretnutia. Prípadné uvoľnenie určite využijú organizátori šachových turnajov. Za zrušenie líg tejto sezóny bola aj väčšina družstiev 3. ligy ešte v januári, rovnaký názor bude aj v iných našich ligách.

    Zo zrušenej sezóny bolo odohrané len jedno kolo 4. ligy A11. Pre účely vyhodnotenia súťaže sú zápasy anulované, no výsledky partií boli hráčom zarátané do ratingu.

 

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ

Podmienky pre konanie šachových súťaží v sezóne 2020/2021

Po zverejnení Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020 časť B a OLP/7845/2020 z 1.10.2020, ktorým sa o. i. umožňuje organizovať hromadné športové súťažné podujatia s maximálnym počtom 50 účastníkov, a opatrenia OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,    

ŠTK SŠZ ako riadiaci orgán súťaží pri dodržaní vymenovaných povinností

-  povoľuje odohrať stretnutia vyžrebovaných súťaží vo svojej kompetencii podľa zverejneného časového rozpisu

-  odporúča regionálnym šachovým zväzom odohrať stretnutia svojich súťaží podľa zverejneného časového rozpisu

-  povoľuje organizovať aj iné podujatia do počtu 50 ľudí (vrátane rozhodcov a sprievodných osôb – rodičov, trénerov, kapitánov a pod.) pri splnení opatrení uvedených v ďalšom texte.

Pre účely odohratia stretnutí ŠTK SŠZ schvaľuje nasledovné doplnenia športovo-technických predpisov:

Športovo-technické opatrenia

-  Do zostavy družstva v stretnutí nesmie byť uvedený hráč, u ktorého sú zjavné príznaky respiračného onemocnenia – zvýšená teplota, neutíchajúci kašeľ. Takýto účastník sa nesmie ani zdržiavať v hracom priestore.

-  Pokiaľ má družstvo neúplnú zostavu z dôvodu, že hráč nebol pre príznaky ochorenia uvedený do zostavy, alebo sa nedostavil na stretnutie z obáv o svoje zdravie či zdravie ostatných účastníkov, obsadzujú sa prednostne prvé šachovnice a posledné sa kontumujú. Pre posúdenie udelenia pokuty riaditeľ súťaže použije článok 5.9 SPD SŠZ (7.6 SPD BŠZ).

-  V prípade, že obvyklá hracia miestnosť družstva sa pre odohranie stretnutia nedá využiť (nevyhovujúca z pohľadu zabezpečenia zdravotných opatrení, nedostupná, v kolízii s inou akciou,...), organizátor je povinný zabezpečiť a pripraviť náhradnú hraciu miestnosť, vyrozumieť súpera a rozhodcu alebo po vzájomnej dohode odohrať stretnutie u súpera.

-  V kompetencii riaditeľa je povoľovať výnimky z hracieho plánu a to aj odloženie stretnutia alebo celého kola, pokiaľ by epidemiologická situácia na konkrétnom území znamenala neprimerané riziko pre zúčastnených. V takomto prípade je potrebné stanoviť náhradný termín tak, aby niektoré družstvo nezískalo neprimeranú výhodu (vyhnutie sa kolízii s inými súťažami, kolízia termínov u súpera, a pod.) v porovnaní s pôvodne stanoveným termínom.

-   Požiadavky zo strany družstva (hosťujúceho resp. aj domáceho) na preloženie stretnutia musia byť uplatnené najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom a musia byť primerane zdôvodnené. Riaditeľ súťaže s využitím kompetencií podľa SPD SŠZ 2.3, 2.4, 5.1 (trojnásobok hráčov na súpiske), resp. SPD BŠZ 2.4, 2,5, 5.3.1 rozhodne o odohratí alebo o odložení stretnutia.  

-   Rozširujú sa povinnosti organizátora podujatia (SPD SŠZ čl.8, resp. SPD BŠZ čl.7) o zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zvlášť

·    zabezpečiť kontrolu nad počtom účastníkov prítomných na podujatí vrátane hráčov, rozhodcov, sprievodných osôb a divákov tak, aby v žiadnom okamihu nebol prekročený povolený počet 50 osôb

·    zabezpečiť dezinfekciu priestorov, dotykových plôch a šachových pomôcok pred a po ukončení stretnutia,

·    zabezpečiť možnosť umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom a použitia jednorazových utierok,

·    zaistiť pri vstupe do budovy dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

·    zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

·     zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

·     ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

·     pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

·     zákaz podávania rúk,

·     zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

 

Doplňujúce opatrenia

-    Účastníci sú povinní prichádzať na stretnutie s rúškami a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Počas športového výkonu len hrajúci hráči a rozhodca nemusia mať rúško a nemusia dodržiavať vzdialenosť 2 metrov medzi sebou. Napriek tomu, vzhľadom ku špecifikám šachového športu (dlhodobý blízky kontakt hráčov šachovej partie) sa dôrazne odporúča, aby hráči používali rúško aj počas vlastného športového výkonu (aj prípadné zakrytie len úst je ohľaduplnejšie voči súperovi ako nič).

-     Organizátorovi je odporúčané podľa možností hracej miestnosti zabezpečiť čo najvoľnejšie rozmiestnenie šachovníc a rozsadenie hráčov. 

-     Diváci (vrátane hráčov, čo dokončili hru) a hráči, ktorí nesedia pri svojej nedokončenej partii (odišli napr. na WC, fajčenie alebo len sa prejsť), musia použiť rúško a sú povinní dodržiavať od ostatných účastníkov vzdialenosť min. 2 metrov. Nezaloženie rúška, resp. odmietnutie ho používať je dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka z hracieho priestoru a priľahlých priestorov stanovených rozhodcom.

-     Je zakázaná akákoľvek iná komunikácia medzi hráčmi, hráčom a kapitánom, účastníkmi s rozhodcom, ako je stanovená v SPD SŠZ 6.4 (SPD BŠZ 5.8.2) a v Pravidlách FIDE bod 6-9 a 11-12.

-      Účastníci stretnutia si nepodávajú ruky.

-    Neuplatňuje sa odporúčanie z článku 8.1. SPD SŠZ (7.1 SPD BŠZ) o podaní primeraného občerstvenia. Vzhľadom k možnej dĺžke trvania šachovej partie je možné použiť vlastné primerané občerstvenie (nápoj, drobné jedlo), ale hráč sa môže počas prebiehajúcej partie občerstvovať len mimo hraciu miestnosť (zásadne nie pri prebiehajúcej partii).

Záverečné ustanovenie

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev sezóny 2020/2021 počínajúc dňom 4.10.2020 a môžu byť dopĺňané a upravované tak, aby vždy boli v súlade s aktuálne platnými Opatreniami ÚVZ SR a iných autorít Slovenskej republiky. 

 

V Liptovskom Hrádku 3.10.2020

Karol Pekár, predseda ŠTK SŠZ

 

Prípadné doplňujúce informácie zašlú organizačným pracovníkom družstiev riaditelia súťaží a budú aj na bsz2.chess.sk. 

Pre potreby BŠZ upravil  Peter Falťan, člen ŠTK BŠZ

V Bratislave 4.10.2020

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ

 

  

Pozvánka na žrebovanie ligových súťaží BŠZ

Vážení organizační pracovníci klubov Bratislavského šachového zväzu,

Športovo-technická komisia Bratislavského šachového zväzu Vás pozýva na žrebovanie ligových súťaží družstiev organizovaných Bratislavským šachovým zväzom, ročník 2020/2021 družstiev organizovaných BŠZ: 3. ligy A1, 4. ligy A11, 5. ligy A11 a 5. ligy A12.

Žrebovanie sa uskutoční dňa 22.09.2020 (utorok) o 17:30 v budove hracej miestnosti Dúbravanu, Centrum rodiny, Bazovského 6, 841 01 Bratislava.

Program žrebovania:

1. Kontrola uhradenia platieb vkladov do súťaži a pokút, posledná možnosť doplatiť pozdĺžnosti v hotovosti.

2. Potvrdzovanie súpisiek riaditeľmi súťaží, treba priniesť aspoň dva exempláre. Na súpiskách uvádzať septembrové FIDE ELO (relevantné pre poradie na súpiske – 200-bodový rozdiel). Ak po vydaní októbrového FIDE ELO nastane na nejakej súpiske porušenie pravidla o 200-bodovom rozdiele, nebude sa to brať do úvahy (bude to posudzované len podľa septembrového ELA).

3. Vyžrebovanie súťaží - POZOR, 16.9.2020 bol aktualizovaný termínový kalendár súťaží BŠZ! - viď. príloha. 

4. Organizačné pokyny predsedu ŠTK, príp. riaditeľov súťaží.

5. Podnety, návrhy na zmeny, rôzne.

Opatrenia prijaté ŠTK BŠZ pre žrebovanie ligových súťaží družstiev 22.9.2020 organizovaných BŠZ pre ročník 2020/2021

Opatrenia sú z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie Bratislavy a Bratislavského kraja a opatrení príslušných štátnych a krajských orgánov. Každý klub má nárok na jedného delegáta za svoje družstvá na žrebovaní. Ak má klub tri a viac družstiev v zozname prihlásených družstiev má nárok na dvoch delegátov. Klub môže poveriť zastupovaním na žrebovaní delegáta iného klubu. Mal by to vopred nejako vhodne oznámiť, napríklad e-mailom riaditeľovi (riaditeľom) líg a predsedovi ŠTK. Funkcionári BŠZ potrební, či užitoční pri žrebovaní sa nerátajú do obmedzenia počtu delegátov, pokiaľ ich tým ich klub nepoverí. Divákom, ani nikomu inému, nepotrebnému k žrebovaniu, nebude umožnená účasť. Účastníci žrebovania musia rátať s tým, že bude možno povinné použitie rúška na prekrytie horných dýchacích ciest, keďže ide o interiér a nejedná sa o športové podujatie. Tieto opatrenia môžu byť ešte neskôr upravené, či prispôsobené tak, aby žrebovanie prebehlo v rámci možností čo najlepšie. 

S pozdravom,

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ,

16. 09. 2020, Bratislava

Jednotlivé dokumenty na stiahnutie sú k dispozícií aj na stránke  http://bsz2.chess.sk/

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...