Bratislavsky sachovy zvaz

Konferencia BŠZ 2019

Vážení predsedovia a členovia šachových klubov,

 

dňa 20. mája 2019, v pondelok od 17:00, sa bude konať v hracej miestnosti ŠK Doprastav Bratislava, Drieňová 27, zasadanie Konferencie Bratislavského šachového zväzu

V prílohe č.1 Vám posielame pozvánku na konferenciu, v ktorej je uvedený dátum, čas, miesto konania a navrhovaný program. Dátum konania Konferencie BŠZ bol navrhnutý a zvolený tak, aby bol dostatočný čas na prípravu delegátov BŠZ na Konferenciu Slovenského šachového zväzu, ktorá sa bude konať dňa 8. júna 2019.

Právo zúčastniť sa Konferencie BŠZ majú delegáti jednotlivých klubov. Každý klub má podľa stanov BŠZ nárok minimálne na jedného svojho zástupcu. Rada BŠZ na svojom zasadaní za prítomnosti predsedu BŠZ a člena Kontrolnej a revíznej komisie dňa 12.4.2018 schválila počet delegátov z jednotlivých šachových klubov, ktorý je uvedený v prílohe A3 (podľa matriky k 15.5.2019, 1 delegát pri počte členov do 25, 2 delegáti pri počte členov 26-50, 3 delegáti  pri počte členov nad 50). Títo delegáti majú právo hlasovacie (delegáti s hlasom rozhodujúcim). Právo zúčastniť sa na konferencii majú (s hlasom poradným) členovia Rady BŠZ, VV BŠZ a Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ.

Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2019 (príloha B6). Vzhľadom na to, že jeden členov VV SŠZ sa vzdal funkcie, Konferencia BŠZ môže navrhnúť kandidáta na túto pozíciu. Rada BŠZ v období od ostatnej Konferencie BŠZ nezasadala, zatiaľ nie je oficiálne zvolený ani jej predseda. Jeden zo zvolených členov Rady BŠZ ostatnou konferenciou nie je členom BŠZ, čo je v nesúlade s našimi Stanovami. Bude potrebné ho nahradiť novou voľbou. Upozorňujem, že v Rade BŠZ môže byť klub BŠZ zastúpený len jednou osobou.

V poslednom období prebieha intenzívna diskusia o zmene Súťažného poriadku družstiev najmä v otázkach systému licencií a naturalizácií. Tie sa týkajú celého stromu súťaží družstiev, a preto by bolo veľmi vhodné, aby názory a návrhy krajskej konferencie aktívne prezentovali 5-ti delegáti BŠZ na celoslovenskej konferencii.

Úloha z minulej Konferencie k aktualizácií Stanov BŠZ je zatiaľ nesplnená. Čiastočne to súvisí aj s častými zmenami Stanov SŠZ, ktoré sa majú meniť aj na najbližšej Konferencií SŠZ.

Na konferencii budú prezentované aj informácie o činnosti, hospodárení, športovo-technické, o mládeži a možnostiach o využitia príspevku od Bratislavského samosprávneho kraja na zlepšenie materiálneho vybavenia klubov.

Z tohto dôvodu vyzývam všetky kluby, aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou.

Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov, aby na e-mailovú adresu wlk1977@yahoo.com do 19.5.2019 nahlásili:

1. delegátov na Konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených v prílohe A3,

2. kandidáta na členstvo v Rade BŠZ 

3. kandidátov na členstvo v Výkonnom výbore SŠZ 

4. Vítané sú aj pripomienky, resp. konkrétne návrhy na zlepšenie práce BŠZ. Prosíme aj o ich zaslanie v predstihu, taktiež návrhy, ktoré by mali zvolení delegáti na Konferenciu SŠZ tam predniesť.

Prílohou tejto správy je formulár prihlášky do funkcie člena VV SŠZ. Na výkon funkcie sa požaduje bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje čestným prehlásením, ktoré je súčasťou formulára kandidáta. Nedoručenie vyplneného formulára do funkcie člena VV SŠZ na Sekretariát SŠZ najneskôr do 30. mája 2019 môže mať za následok zrušenie jeho kandidatúry.

 

Bratislava,  14. máj 2019

 

                                                                        Igor Poláčik                                               Stanislav Vlček 

                                                                     zástupca Rady BŠZ                                   podpredseda BŠZ

 

Prílohy:

A1 Sprievodný list

A2 Pozvánka na konferenciu

A3 Počty delegátov za jednotlivé kluby

A4 Kandidátsky lístok na Konferenciu SŠZ 2019

B1 Zápis a uznesenia z minulej konferencie (23.5.2018)

B2 Prezenčná listina z konferencie BŠZ 2018

B6 Návrh rozpočtu BŠZ na rok 2019 a plnenie rozpočtu BŠZ za rok 2018

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...