VV BŠZ na svojom zasadnutí dňa 19.12.2016 vyhodnotil konkurzy na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid a bleskovom šachu.

1) Do konkurzu o usporiadanie MBA v praktickom šachu jednotlivcov sa prihlásil Šachový klub Dúbravan s turnajom O pohár SNP - FIDE OPEN Dúbravan.
Dňa 9.12.2016 bola doručená prihláška z klubu ŠK Slovan Bratislava. Nakoľko termín na zaslanie propozícií bol stanovený do 6.12.2016 vrátane, VV BŠZ na neskoro doručenú prihlášku neprihliadal. Rozhodnutie VV BŠZ vyplynulo z aplikácie zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania (v prípade, že by VV BŠZ akceptoval prihlášku, podanú po určenom termíne, mohli by toto rozhodnutie napadnúť ostatní uchádzači s odôvodnením, že mali na prípravu ponuky menej času a tým boli v nevýhode).
VV BŠZ skonštatoval, že v termíne dostal jednu prihlášku, ktorá vo všetkých bodoch splnila konkurzné požiadavky, a preto prideľuje štatút MBA v praktickom šachu turnaju O POHÁR SNP - FIDE OPEN DÚBRAVAN


2) Do konkurzu o usporiadanie MBA v rapid šachu jednotlivcov sa prihlásili traja uchádzači: ŠK Doprastav Bratislava s turnajom O pohár firmy Dansk, KŠ Pezinok s turnajom Memoriál Richarda Rétiho a ŠK Modra s Memoriálom Dr. Jozefa Federiča.
VV BŠZ mal mimoriadne náročnú úlohu, pretože každý turnaj mal čo ponúknuť. Po dlhšej diskusii a zvážení všetkých aspektov zvíťazila v hlasovaní ponuka Pezinčanov a štatút MBA v rapid šachu získal MEMORIÁL RICHARDA RÉTIHO.
V prospech Memoriálu Richarda Rétiho hovorila najmä jeho tradícia (budúci rok sa uskutoční už 11. ročník), obľúbenosť medzi titulovanými i amatérskymi hráčmi a záujem VV BŠZ sústrediť vrcholové šachové aktivity zväzu aj mimo hlavného mesta (vlani sa všetky tri MBA konali v Bratislave). Najväčším konkurentom bol Dansk, ktorý mal štatút MBA pre rok 2016 a dopadol po všetkých stránkach na výbornú (vysoký počet hráčov, zastúpenie viacerých federácií, obed v cene štartovného a i.). Modranský turnaj Memoriál Dr. Jozefa Federiča (v minulosti hrávaný ako blitz) lákal najmä reprezentatívnymi priestormi Hotela Majolika. Možná termínová kolízia s tradičným trojkráľovým rapid turnajom v Dúbravke predstavovala riziko v rámci očakávaného počtu účastníkov.

3) Do konkurzu o MBA v bleskovom šachu sa neprihlásil žiadny uchádzač, preto VV BŠZ rozhodol o vypísaní druhého kola konkurzu s rovnakými podmienkami. Termín na predloženie prihlášok je do 31.1.2017 vrátane.

Všetkým úspešným uchádzačom gratulujeme a zároveň dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa do druhého kola konkurzu o MBA v bleskovom šachu.

Martin Sklár,
predseda VV BŠZ